ยินดีต้อนรับ [ เข้าสู่ระบบ ]
ผู้ชม : 446,400 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-12-2013
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปี2561 ประเภททั่วไป รอบ3
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปี2561 ประเภททั่วไป รอบ3
รายละเอียด คลิก
ที่มา :
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2561 รอบ 3
 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2561 รอบ 3
รายละเอียด คลิก
ที่มา :
แจ้งการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 แจ้งการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษาติดต่อเรื่องรายวิชาที่คณะฯของตนเอง ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และสามารถลงทะเบียนในระบบ E-Education ของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15 - 18 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ที่มา :  งานทะเบียนและประมวลผล
รางวัลคนดีศรีสุโขทัยสำหรับข้าราชการ”ดร เทียนชัย ทองวินิชศิลป์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นคนแรกของจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียดคลิก  https://www.facebook.com/ekphaphan.phiphat/videos/224889904948577/
ที่มา :
ประกาศรายชื่อสำรองผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป
 ประกาศรายชื่อสำรองผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป
รายละเอียด คลิก
ที่มา :
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบ 2 คลิก
ที่มา :
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประเภทโควตานักกีฬาและโควต้าเรียนดี
 ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตานักกีฬาและโควตาเรียนดีเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อดังประกาศดังแนบมานี้ คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ
ที่มา :  งานทะเบียนฯ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุลคลลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจาร์ยผู้สอน
 
ที่มา :
รายวิชาลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
 รายวิชาลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คลิก
ที่มา :
ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิส์มวย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิส์มวย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสาร คลิก
ที่มา :
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
เอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  คลิก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  คลิก
ที่มา :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวคันดินจำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวคันดินจำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 เอกสารดาวโหลด คลิก
ที่มา :
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวคันดิน จำนวน 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวคันดิน จำนวน 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารคลิก
ที่มา :
ร่างเอกสารเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 16 รายการ
เนื่องด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 16 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จากผู้ประกอบการ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 46"
ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ 16 รายการ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 16 รายการ
ที่มา :
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัฯฑ์ 16 รายการ
"เนื่องด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 16 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดขอรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 48"
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ 16 รายการ
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 16 รายการ
ที่มา :
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงแนวคันดิน (TOR)
เนื่องด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวคันดิน จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 จากผู้ประกอบการ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 46
 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงแนวคันดิน (TOR)
 เอกสารประกวดราคา ปรับปรุงแนวคันดิน (TOR)
ที่มา :
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวคันดิน จำนวน 1 แห่ง
เนื่องด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวคันดิน จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดขอรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 48
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวคันดิน
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวคันดิน
 
 
ที่มา :
งานเกษียณอายุบุคลากร
 วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.00น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากร ณ หอประชุวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประสัมพันธ์
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
 วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ณ หอประชุมทองคูณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ 
การประชุมประจำเดือนกันยายน 2560
 วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 15.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป ประธานการประชุม ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบช่อดอกไม้ขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
 วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 17.00น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ณ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งเป็นโครงการที่สงเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างไดีในการเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหน้าเสาธง แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่บรรจุครูคืนถิ่น
 วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.10 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำศิษย์เก่าที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในโครงการครูคืนถิ่นให้กับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจุบัน ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิต
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ๋
ประชุมเตรียมความพร้อมการคุมสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
 วันที่ 19 กัยยายน 2560 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค
 วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30น คณะผุ้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาคจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา แก้ววิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานและอ่านรายนามผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค ซึ่งสามาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย การอบรมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 36 คน

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีบวงสรวง ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัยเข้าร่วมพิธีบวงสรวง ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำทุกภาคส่วนประกอบพิธีบวงสรวง ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 เมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 14 กันยายน 2560 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายวรนิติ์ มุตตาหารัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย นายเกษม เงินอ่อน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน กว่า 100 คน ร่วมพิธีบวงสรวง ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จุดธูปเทียนสักการะภูมิเจ้าที่ บริเวณโต๊ะเครื่องสังเวย พราหมณ์ ประกอบพิธีบรวงสรวง จากนั้น ผวจ.สุโขทัย ปักธูปที่เครื่องสังเวย โปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณโต๊ะที่ตั้งเครื่องสังเวย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระ เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีตอกหมุดไม้มงคล 9 ชนิด พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด ภาค 8
 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัยทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด ภาค 8 จังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าภาพการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 จังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพการประชุมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 มีนายกเหล่ากาชาด เป็นผู้นำสมาชิกของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมประชุม วันนี้ (14 ก.ย.60) เวลา 09.00 น. นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับสมาชิกเหล่ากาชาด ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งสภากาชาดไทย กำหนดให้เหล่ากาชาดจังหวัดจัดประชุมปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของการเป็นสมาชิกเหล่ากาชาดที่จะต้องมาร่วมประชุม เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดภายในภาคได้พบปะ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้เหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ได้นำผลงานมาเผยแพร่ให้สมาชิกที่มีต่อสังคม ตลอดจนให้เหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ได้เรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติงานของจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนากิจการเหล่ากาชาดของตนเองให้เจริญก้าวหน้า และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้มากที่สุด สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี และสุโขทัย ซึ่งมีนายกเหล่ากาชาด เป็นผู้นำสมาชิกของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
รวมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับผลงานทางด้านวิชาการ
 วันที่ 11 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย คณะกรรมการประจำวิทยาเขตวิทยาเขต คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ รวมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒิ เพ็งแก่นท้าว ที่ผ่านการประเมินผลงานทางด้านวิชาการ จากสถาบันการพลศึกษา
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา"พลศึกษาเกมส์"ครั้งที่ 42
 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย นำทัพนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"พลศึกษาเกมส์"ครั้งที่ 42 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 1-10กันยายน 2560 ครั้งนี้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ยังสามารถรักษาแชมย์ สมัยที่ 19 โดยคว้าเหรียญทอง 99 เหรียญเงิน 76 และเหรียญทองแดง72 รวมทั้งหมด247 เหรียญ

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้มีทักษะประสบการณ์ในกีฬาคาราเต้-โดและผู้ไม่มีทักษะและประสบการณ์ในกีฬาคาราเต้-โด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย 
สมัครได้ที่ คลิก
ที่มา :
การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ พลศึกษาเกมส์
 วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.40น. ดร.สิริพร มีผดุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเข้าชมและให้กำลังใจกับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ พลศึกษาเกมส์ การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
 วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30น. นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมทองคูณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
เสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
 วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์อุทัย สุพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานรองอธิการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมงานเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ "การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการของกลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง" โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาการเกษตร ณ หอประุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวัดศรีชุม
 วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.30น.คณาจารย๋์ และนักศึกษาคณะวิทยาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ทุกชั้นปี จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์คืนเดือนเพ็ญ ณ วัดศรีชุม

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
 วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.00น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมดอกดาวเรืองโครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าวเศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม
 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายไพฑรูย์ ประเสริฐทรัพย์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าสู่ตลาด ด้วยนวัตกรรมและ IPณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
การเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันพลศึกษาเกมส์
 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้นำนักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"พลศึกษาเกมส์"ครั้งที่ 42 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 1-10กันยายน 2560 ไหว้พระพลบดี และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"พลศึกษาเกมส์"ครั้งที่ 42 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จากนั้น ท่านรองอธิการบดี ได้ให้โอวาสกับนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันให้ประสบณ์ความสำเร็จในครั้งนี้
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีปิดการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯนินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน
 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัลและพิธีปิดการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯนินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบคดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ณ โรงยิมส์ 2500 ที่นั่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพาะพันกล้าดอกดาวเรือง
 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเพาะพันกล้าดอกดาวเรืองโครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและวิทยาเขต
 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและวิทยาเขต สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและวิทยาเขต ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าฟังการสรุปในครั้งนี้ จากนั้น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการพร้อมมอบของที่ระลึก
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและวิทยาเขต
 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปี 2559 ต่อคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและวิทยาเขต ณ หอประชุมวรรณกลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมรับฟัง
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพาะต้นดาวเรือง
 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.40น. ดร.สิริพร มีผดุง ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยและนายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยร่วมกิจกรรมเพาะดอกดาวเรือง ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯนินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบคดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด
 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุโขทัย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯนินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบคดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ณ โรงยิมส์ 2500 ที่นั่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ทีมแบ่งเป็นหญิงจำนวน 10 ทีมชาย จำนวน 4 ทีม
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ประจำปี 2560 ประจำภาคกลาง
 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ประจำปี 2560 ประจำภาคกลาง ณ โรงยิม 2500 ที่นั่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการประธานเปิดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ประจำปี 2560 ประจำภาคกลาง ในครั้งนี้
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแอโรบิครวมพลคนรักแม่
 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิครวมพลคนรักแม่ 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ
 
ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิหาคม 2560 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้
 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เรื่องรู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 
 
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยโดยจัดการแข่งขันกีฬา ใน 4 รุ่นอายุ ตั้งแต่รุ่นอายุ 12 ปี ,14 ปี ,16 ปี,18 ปี ทั้งชายและหญิง จำนวน 12 ชนิดกีฬา ซึ่งได้รับความอนุเคราะจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นอย่างดี และยังได้รับเกียรติจากท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปรการศึกษา 2560
 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวอนิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้เขาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้ชี้แจงถึงกฏระเบียบ ข้อบังคับที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติในขณะศึกษาอยู่ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรมงานบริการชุมชน
 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ได้เข้าร่วมช่วยภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ได้จัดนักศึกาษาออกเป็นสามจุดด้วยกัน เพื่อช่วยประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังเดือดร้อยจากภัยน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้น
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ
 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ ระดับ 1 และการฝึกซ้อมกีฬามวยปล้ำระดับยุวชนเอเชีย ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม นศท
 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น. ท่านไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ให้มาติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล
ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
 ให้มาติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คลิกอ่าน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน
 
ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือจังหวัดสุโขทัย
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ฉายกี่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือจังหวัดสุโขทัย ณ โรงยิม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นธานเปิดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือจังหวัดสุโขทัย

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ปั่นด้วยใจ ปลูกต้นไม้ถวาย ร. 10
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จากนั้นได้ร่วมกิจกรรม "ปั่นด้วยใจ ปลูกต้นไม้ถวาย ร.10"ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ท่านไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติ์เป็นประธานในพิธี
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ฉายกี่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดไทย ชุมพล
 

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
การพิมพ์ใบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสนักศึกษา และ ขั้นตอนการพิมพ์ใบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการดังนี้
 1.  ตรวจสอบรหัสนักศึกษาของตนเอง
  - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  - หลักสูตรศิลศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
 2. ดูขั้นตอนการพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนที่นี่
 3. เข้าสู่ระบบ e-education เพื่อพิมพ์ใบลงทะเบียนที่นี่ (http://e-education.ipest.ac.th:81/ipe_skt/student/)
 4. นำใบลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ฉายกี่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 24- 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำระดับ 1
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เลขาธิการสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย และในนามคณะกรรมการจัดการอบรมหลักสูตรเทคนิคสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ ระดับ 1 และการฝึกซ้อมกีฬามวยปล้ำระดับยุวชนเอเชีย ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการอบรมครั้งนี้ มีสมาชิกกีฬามวยปล้ำเข้ารับการอบรมจำนวน 14 ประเทศ การอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาไปพร้อมๆกันซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก OLympic SoLidaity โดยผ่านการประสานงานจากโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
โครงการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น. คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หลังเลิกเรียน ประจำปี 2560 ณ อาคารโดมฟ้า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจบุคลิกภาพ เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ3
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจบุคลิกภาพ เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ3
รายละเอียดคลิก
ที่มา :
พิธีเปิดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่วิชาการ
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ประธานเปิดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดย สถิติจังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จากปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดสะสมขึ้นในสังคม ทำให้รัฐบาลต้องทำการปฎิรูปประเทศเพื่อให้คนไทยมีอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องดูแลให้ความช่วยเหลือ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ให้กับเจ้าหน้าที่วิชาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูก้อง ชัดเจน และเพื่อให้สามารถปฎิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้อง
 
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย การจัดงานในครั้งนี้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีให้คนพิการ ท่านวรนิติ์ มุตตาหารัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ให้เกียรตเป็นประธานเปิด โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา ณ หอประชุมวรรณกลาง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรตาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
เด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรงตำบลบ้านป้อม
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรงตำบลบ้าป้อม ณ สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านป้อมและ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรงตำบลบ้าป้อม โดยมีนักศึกษา นักกีฬาว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้สาธิต การว่ายน้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ชม

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
งานรัฐพิธี “ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมงานรัฐพิธี “ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติเป็นประธานในงานรัฐพิธี “ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “ พร้อมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดี
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ระดับ 1
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ให้เกียรตเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการทดสอบจากผู้ฝึกสอนกรีฑา ระดับ 1 หลักสูตรสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ( IAAF ) leveI 1 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย มีคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเข้าร่วม พิธีปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ระดับ 1 หลักสูตรสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ( IAAF ) leveI 1
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ( สวดมนต์คืนเพ็ญ )
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม วันเข้าพรรษาสวดมนต์คืนเพ็ญและเวียนเทียน ณ วัดศรีชุม มีนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา สวดมนต์คืนเพ็ญและเวียนเทียนเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างจิตใจ ให้สำนึกในคุณธรรมจริยธรรมในพุทธศาสนา
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรม“ ทำดีเพื่อพ่อ หล่อเทียนเข้าพรรษา “เนื่องในวันเข้าพรรษา
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม “ ทำดีเพื่อพ่อ หล่อเทียนเข้าพรรษา “ เนื่องในวันเข้าพรรษา คือการทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ตลอดจนหล่อเทียนเข้าพรรษา เวียนเทียนรอบพระพุทธและ พระแม่ย่า ครั้งนี้ ท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชนได้เวียนเทียน เพื่อเสริมสร้างจิตใจให้สำนึกในคุณธรรม จริยธรรมในพุทธศาสนา
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “ นครสวรรค์พลบดีเกมส์ “พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมสี่แคว โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ในวันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 มีท่านภิญโญ นิโรจน์ ประธานการประชุมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “ นครสวรรค์พลบดีเกมส์ “
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ประธานเปิดการประชุมบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 3 ท่าน และบุคลากรที่ส่งงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา07.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา แก้ววิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา โดย ท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 61 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 รอบ 3 ประเภท ทั้วไป
รายละเอียดคลิก
ที่มา :
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา แก้ววิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา โดยท่านปิติแก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 61 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
คลิกดูรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยเขตสุโขทัย
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3
รายละเอียด คลิก
ที่มา :
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ระดับ 1
 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกร๊ฑา ระดับ 1 หลักสูตรสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยได้รับเกียรตจากท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกร๊ฑา ระดับ 1 หลักสูตรสหพันธ์กรีฑานานาชาติ และท่านว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป กล่าวรายงานถึงการจัดการอบรมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกร๊ฑา ระดับ 1 หลักสูตรสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการพลศึกษา และโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจบุคลิกภาพ เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ2
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจบุคลิกภาพ
เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ2
รายชื่อ/รายละเอียด คลิก
ที่มา :
ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้ ยังได้มอบใบประกาศแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้รับมอบใบประกาศ สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนในเรื่อง สถานที่จัดโครงการและกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมค่ายเยาวชนรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด
 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายเยาวชนรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ.หอประชุมวรรณกลาง
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
ทดสอบนักศึกษาใหม่รอบ 2
 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ทดสอบนักศึกษาใหม่ที่สมัครในรอบที่ 2 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
 
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์
งานวิ่งเพื่อมรดกโลก สุโขทัยมาราธอน 2560
 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 บุคลากร นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเข้าร่วม งานวิ่งเพื่อมรดกโลก สุโขทัยมาราธอน 2560 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีนายปิติ แก้วสลับสี เป็นประธาน
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2560(รอบ2)
ตามที่สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2560 ถึง 20 มิ.ย. 2560 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้
 1. รายละเอียดการรับสมัคร
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ
ที่มา :
โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2560
 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร เทียนชัย ทองวินิชศิลป  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา     ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
          ตามที่สภากาชาดไทย ได้มีนโยบายเปิดรับสมัครจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจในหลายๆด้าน ได้แก่  ด้านการบรรเทาทุกข์ประสบภัย  ด้านการสังคมสงเคราะห์     ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการบริการโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ด้านการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาดและอาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านโครงการในพระราชดำริ  ด้านส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดและเป็นตัวแทนสภากาชาดไทย  ซึ่งในงบประมาณ 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจในองศ์กรกาชาดหลักการกาชาดและอุดมการณ์กาชาดได้อย่างถูกต้อง โดยมีจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยที่เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 11720 คน รวม 21 รุ่น
          ในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดให้มีการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยระดับตำบลที่ลงทะเบียนในระบบ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริจาคโลหิต จำนวน 235 คน
          ท่านปิติ  แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยกล่าวรายงาน 
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ รัชการที่ 8 และรัชการที่ 9
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ณ วัดไทยชุมพล อ.เมือง จ. สุโขทัย โดยมีท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธาน ในการพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี ของชาวจังหวัดสุโขทัย  คลิกดูอัลบั้มภาพ

ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ 
การขอรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 คำร้องขอโอนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าบัญชีธนาคาร
ขอให้นักศึกษาที่กู้ยิมเงินกองทุน กยศ. และมีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาขอรับเงินคืนด้วยตนเองได้ที่ห้องการเงินหรือจะให้โอนเงินเข้าบัญชี โดยดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ตรวจรายชื่อผู้กู้ยืม  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2
 2. ดาวน์โหลดใบคำร้อง  ใบคำร้องขอโอนเงินกู้ฯ เข้าบัญชีธนาคาร
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบตามความเป็นจริง
 4. ถ่ายภาพใบคำร้องด้วยสมาร์ตโฟน
 5. ส่งมายังไลน์ไอดี ที่ปรากฏบนใบคำร้อง หรือ
 6. ส่งมาที่ email: sasithorn_boon@hotmail.com
ที่มา : สำนักงานรองฯ
งานต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ดังนี้
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา จำนวน 57 คน
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา  จำนวน 45 คน
ผู้สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
 1. รายละเอียดการรับสมัคร คลิก 
 2. ใบสมัคร คลิก
 3. หรือ สมัครออนไลน์ที่นี่
 
ที่มา : งานทะเบียนฯ
วันเกียรติยศ
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมเปิดงาน " วันเกียรติยศ" ภายใต้โครงการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย สพม 38 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1200 คน ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ต้อนรับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.20น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักกีฬากรีฑาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งกีฬากรีฑาชิงแชมส์แห่งประเทศและกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 " นครสวรรค์เกมส์" ซึ่งมีนักกีฬาที่เข้าเก็บตัวในครั้งนี่จำนวน 35 คน ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 9
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
บรรจุชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยและสภากาชาดไทย บรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1500 ชุด ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การประชุมสัมมนา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีท่านสนธยา คุณปลื้ม
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีท่านสนธยา คุณปลื้ม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองศ์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ให้เกียรติเข้าร่วมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ชายศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
 รายละเอียด คลิก
ที่มา : สถาบันการพลศึกษา
มาตรการควบคุมและกำหนดบทลงโทษการส่งผลการเรียนหรือขอแก้ไขผลการเรียน
 
ที่มา :
การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล สพฐ จอมพลัง 60 สนามที่ 2
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล สพฐจอมพลัง 60 สนามที่ 2 โดยมีท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงยิมสุโขทัยเกมส์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วม วันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราชและวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ค่ายรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป ไดีรับมอบเครื่อง การต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ ( กิตติมศักดิ์ )
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีนักศึกษาสถาบันการพศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเข้าร่วม เป็นจำนวนมาก
คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สมาคมกีฬาปันจักสัลัตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และจังหวัดสุโขทัย ได้อันเชิญถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบให้กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโชทัย โดยมีว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย จากนั้นขบวนอันเชิญถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติได้ ได้ประชาสัมพันธ์รอบตลาดเมืองสุโขทัยให้ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยได้ชื่นชม จากนั้นขบวนอันเชิญถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้อันเชิญมายัง หอประชุมวรรณกลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 10.00 น นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2560 เชิญถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และชมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประจำปี 2560 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติเป็นประธาน

คลิกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
พิธีเปิดสนามไดร์ฟกอล์ฟ นำบุญจิตต์
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30นว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย กล่าวรายงานถึงจุดประสงค์การเปิดให้บริการสนามไดร์ฟกอล์ฟ นำบุญจิตต์โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด สนามไดร์ฟกอล์ฟ นำบุญจิตต์ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิีกรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
แจ้งกำหนดการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 
รายละเอียด คลิก
ที่มา :
ประชุมคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในโอกาสมาติดตามและมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
สนามกอล์ฟทุ่งทะเลหลวง
 วันที่ 30 เมาายน 2560 เวลา 08.30น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ได้เดินทางเข้าชมสนามกอล์ฟทุ่งทะเลหลวงโดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้ชี้แจ้งถึงความคืบหน้าการก่อตั้งสนามกอล์ฟทุ่งทะเลหลวงที่ทางจังหวัดสุโขทัยได้มอบให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยดูแลจัดการ ทั้งนี่นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ได้สนับสนุนให้ดูแลและพัฒนาอย่างเร่งด่วน
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 วันที่ 22 เมษายน 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย นำคณะผู้บริหาร  บุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ครั้งนี้เพื่อได้พัฒนางานทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้กล่าวว่างานประกันคุณภาพการศึกษเป็นเรื่องสำคัญที่ทางสถาบันการพลศึกษา ให้ความสำคัญและพัฒนามาโดยตลอดและพร้อมที่จะเรียนรู้และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในเรื่องของงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การอบรมกติกาและสอบขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินยิมนาสติก
 วันที่ 25 เมษายน 2560เวลา 14.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ให้เกียรติมอบใบประกาศผู้ที่ผ่านการอบรมกติกาและสอบขึ้นทะเบียนผู้ตัดสิน ยิมนาสติกศิลป์ชาย ยิมนาสติกศิลป์หญิง ยิมนาสติกแอโรบิก ตามกติกา 2017 ณ หอประชุมวรรณกลาง
คลิ๊กรูป
 
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต และได้กล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมการโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย และข้าราชการสถาบันการพลศึกษา วิทยยเขตสุโขทัยได้เข้าร่วมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการให้เกียรติเป็นประธาน
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
รดน้ำขอพร พ่อเมืองสุโขทัย
วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรพ่อเมืองสุโขทัย นายปิติ แก้วสลับสี ผุ้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ประเพณีรดน้ำขอพร เทศกาลวันสงกรานต์
 วันที่ 12 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้เข้าขอพร ว่าที่ร้อยเอกดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เนื่องในวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพร ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส
 วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 11.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ณ สถาบันการพลศึกษาชลบุรี โดยมีนายปริวัฒน์ วรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ได้ให้พรแด่คณะผู้บริหาร บุคลากร ของสถาบันการพลศึกษา
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฎิบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 
ดูรายชื่อ คลิก
ที่มา :
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย และ คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานประกอบพิธีในครั้งนี้
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
 วันที่ 4-5 เมษายน 2560 สถาบันการพลศึกษา ได้เข้าร่วมให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ออฟ ไทยแลนด์ 2017 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี โดยมีนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วม จำนวน 300 คน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 

คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน
 วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้ารับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน จำนวน 216 คน
 

คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาวาฬเจ้า
 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดรสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย บุคลากร ได้เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาวาฬเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้ให้เกียรติเป็นประธาน
 

คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้นำนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และบุคลากร ร่วมจำนวน 45 คน เข้าถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย
 วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย และกล่าวตินรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โดมฟ้า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558

ที่มา :
การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัมนาการตลาดสินค้าเกษตร
 วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา11.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผุ้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติเป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
 วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การเสริมสร้างบุคลิกภาพข้าราชการตำรวจและผู้รับการฝึกอบรม ระหว่าง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย กับ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผู้กำกับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
โครงการนักสังคมสงเคาระห์น้อย
 วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วม โครงการนักสังคมสงเคาระห์น้อย ภายใต้แนวคิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิ๊กรูปเพิ่ม
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
วันท้องถิ่นไทย
 วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา เวลา 07.00น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติเป็นประธาน
 
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
 วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 
 
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560
 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา13.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุโขทัย ครั้งที่ 1 / 2560
 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00น. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการวิทยาเขตสุโขทัย ได้ให้เกียรติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุโขทัย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัยเข้าร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการวิทยาเขตสุโขทัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าพบ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายภิญโญ นิโรจน์ เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
 
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
คลิ๊กรูปเพิ่ม
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ
 วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00น.ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ครั้งนี้สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน พ.ต.อ. อำนาจ อ่วมขันท์ เลขาธิการสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย พร้อมคณะวิทยากรของสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทยได้ให้ความรู้ ทักษะ การปฎิบัติ เทคนิคการแข่งขันกีฬาชักเย่อ และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พ.ต.อ.อำนาจ อ่วมขันท์ เลขาธิการสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย พร้อมคณะวิทยากร และผู้บริหาร ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตรกับผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ
 
คลิ๊กรูป
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การแข่งขันมวยสากลเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1
 วันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ.ส.อ.ดร.ภราดร สังกรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้นำนักกีฬามวยสากลของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลเยาวชนเอเซียน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกกีใาหมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี จัดโดยสามาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ครั้งนี้นางสาวธัญชนก ศักดิ์ศรีและนายปลิ้ม หวังคละกลาง นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้คว้าเหรียญทอง มวยสากลเยาวชนอาเชียน ครั้งที่ 1
 
คลิ๊กภาพ
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาสถาบันการพลศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 " สุรนารีเกมส์ " ณ สนามการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสถาบันการพลศึกษาได้คว้าเหรียญทองมาถึง 67 เหรียญ เหรียญเงิน 61 เหรียญ และเหรียญทองแดง54 เหรียญ ครั้งนี้นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้มีส่วนร่วมในการคว้าเหรียญทอง ถึง 26 เหรียญ ทำให้สถาบันการพลศึกษาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
คลิ๊ก
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
รับสมัครครูคืนถิ่น ประจำปี 2560
การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 7 มีนาคม 2560 เท่านั้น  โดยสมัครออนไลน์ผ่าน https://muakru.job.thai.com/ และศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดการเปิดสอบครูคืนถิ่น หรือ ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์ สพล.สท.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประเภทโควตานักกีฬา และโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
ตามที่สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัยได้ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควตานักกีฬา และโควตาเรียนดี ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยสามารถคลิกดูรายชื่อได้ที่รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา
ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล
ประชุม"ฝ่ายเทคนิคกีฬา"พลบดีเกมส์
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30น.ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ฝ่ายเทคนิคกีฬา ณ ห้องประชุมสี่แคว โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องแต่ล่ะชนิดกีฬาเข้าร่วมประชุม จากนั้น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าพบ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรค์ และนายภิญโญ นิโรจน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
คลิ๊ก
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
วันคล้ายวันสถาปนา "พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 40 ปี"
 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัยทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีสักการะ พระพุทธรูปประจำสถาบัน พระพลบดี พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ศาลยาย จากนั้น ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยพร้อมผู้บริหาร ได้ตอนรับแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เวลา 09.15น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ40 ปี โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้กล่าวรายงาน ครั้งนี้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 
คลิ๊ก
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
โครงการ อนุรักษ์พลังงาน
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ " อนุรักษ์พลังงาน " ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมี ดร.สิริพร มีผดุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียง
คลิ๊กรูปอื่นๆ
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
การสร้างฝายมีชีวิตตามแนวพระราชดำริ
 วันที่ 31 มกราคม 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิตตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านครองสาน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ครั้งนี้ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้นำ บุคลากร นักศักษา เข้าร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิตตามแนวพระราชดำริ เพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านครองสาน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
คลิ๊กรูปอื่นๆ
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด รวมพลัง อช.สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง
 วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วม กิจกรรมในวาระครบรอบ 48 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด รวมพลัง อช.สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด รวมพลัง อช.สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
คลิ๊กรูปอื่นๆ
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาลัยวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์
 วันที่ 25 ม.ค 60 เวลา 14.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์ ได้เข้าร่วมแถลงข่าว และประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายเทคนิคกีฬากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ที่มีความเชียวชาญแต่ล่ะชนิดกีฬาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคกีฬา ทั้งนี้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ยืนยันถึงความพร้อมด้านเทคนิคกีฬาทั้ง 12 ชนิดกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์
รูปอื่น ๆ คลิ๊ก
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย
โครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
 วันที่ 25 ม.ค 60 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยเอก ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 2559 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย


คลิ๊กรูปอื่นๆ
ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน
 วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพ กับนักกีฬากรีฑาที่เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งนมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาและ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ที่เข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2560 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ. นครราชสีมา
ดูภาพอื่นคลิ๊ก
ที่มา :  ข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
กิจกรรมวันครู 16 ม.ค 60
 วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 พระครูทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบเกียรติบัตรแด่ครูที่ได้รับรางวัลคุณครูดีเด่นสาขาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาสกับคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมวันครูในครั้งนี้ มีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 400 คน

ภาพอื่นๆ คลิก
ที่มา :
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2660
 วันที่ 12 มกราคม 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 34 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 3500 คน คุณครูจำนวน 300 คน ทั้งนี้ท่านว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมลำโพงคอมพิวเตอร์ให้กับทุกโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมกับแจกของขวัญให้กับนักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้มีกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านกีฬา ศิลปะ พร้อมทั้งมีอาหารบริการกับนักเรียนและคุณครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560ในครั้งนี้

ภาพอื่นๆ คลิก
ที่มา :
ประกาศ
»ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปี2561 ประเภททั่วไป รอบ3
»ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2561 รอบ 3
»แจ้งการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
»รางวัลคนดีศรีสุโขทัยสำหรับข้าราชการ”ดร เทียนชัย ทองวินิชศิลป์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นคนแรกของจังหวัดสุโขทัย
»ประกาศรายชื่อสำรองผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป
»ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
»รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประเภทโควตานักกีฬาและโควต้าเรียนดี
»กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาณ 2561
»ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7รายการ
»ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุลคลลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจาร์ยผู้สอน
»ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมส์มวย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
»ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน้า :[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ประมวลภาพกิจกรรม
»ประชุมงานวิจัย
»ประชุมเขิงปฏิบัติการโครงการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
»งานเกษียณอายุบุคลากร
»พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
»การประชุมประจำเดือนกันยายน 2560
»กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
»กิจกรรมหน้าเสาธง แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่บรรจุครูคืนถิ่น
»ประชุมเตรียมความพร้อมการคุมสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
»พิธีปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค
»พิธีบวงสรวง ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
»พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด ภาค 8
»รวมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับผลงานทางด้านวิชาการ
»การแข่งขันกีฬา"พลศึกษาเกมส์"ครั้งที่ 42
»การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ พลศึกษาเกมส์
»โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
หน้า :[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16