★ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ต่อไปนี้
 ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ต่อไปนี้

ให้มาติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สาขาวิชา พลศึกษา
1       55141301020     นายจตุรงค์ อัยราคม
2       55141301039     นายจักรพงษ์ อุตมา
3       55141301046     นายเฉลิม เจริญศักดิ์ชัยกุล
4       55141301058     นายณัฐนันท์ ตาแสนแก้ว
5       55141301070     นายณัฐพล ป้อมแก้ว
6       55141301089     นายธนานันท์ พรหมประเสริฐ
7       55141301103     นายธีรภัทร อินปาน
8       55141301117     นายบดินทร์ จันทร์คำ
9       55141301121     นายบุญฤทธิ์ แสงทอง
10     55141301173     นายแมนสวง บางยิ้ม
11     55141301193     นายวิโรจน์ อินทร์ขอ
12     55141301195     นายวีระชัย นวลปวน
13     55141301205     นายศตวรรษ แก้วนึก
14     55141301212     นายศราวุธ น้อยคง
15     55141301222     นายสาธิต สุขย้อย
16     55141301224     นายสิทธิชัย สิทธิพรม
17     55141301273     นางสาวคณารักษ์ นาควงศ์
18     55141301275     นางสาวอังคณา นุชุนทด
19     55141301287     นายธวัชชัย พลเชียงสา
20     55141301293     นางสาวจิราทิพย์ เบ้าทอง
21     55141301311     นายวัฒนา ค้างคีรี
22     55141301334     นายอนุพันธ์ ขวัญชัย
 
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
1       56141110051     นายอรรถพล จันทร์ศรีทอง
2       56141110071     นายภูเบศ เดชวีรฤทธิ์
ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ 2017-08-02 10:00:12